ต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจาก Hills Pet Nutrition - Far East

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคมที่ผ่านมา Dr.Olga Lago professional & veterinary affairs consultant -south east asia, Hills Pet Nutrition - Far Eastได้เข้าเยี่ยมชมกิจการของโรงพยาบาลสัตว์อรรถพงศ์ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พร้อมรับฟังคำแนะนำด้านตลาดธุรกิจสัตว์เลี้ยงไทย Dr.Olga Lago ได้ตอบข้อซักถามด้านโภชนาการอาหาร อีกทั้งแจ้งเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่องนิ่ว (FLUTD) โดย Dr.Jody P. Lulich ในวันที่ 12 สิงหาคม 2557ทั้งนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดี และเพิ่มความเป็นปึกแผ่นพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างโรงพยาบาลสัตว์อรรถพงศ์ และฮิลล์ (Hill's)ต่อไป