งานเวชศาสตร์ป้องกัน

งานเวชศาสตร์ป้องกัน

- การตรวจสุขภาพลูกสัตว์

- การตรวจสุขภาพสัตว์อายุมาก

การฉีดวัคซีนประจำปี การตรวจเลือด เอนไซม์

การทำงานของอวัยวะภายใน ปัสสาวะ และการตรวจอุจจาระ

การถ่ายภาพเอ็กซเรย์ปอดและหัวใจ