โรคระบบต่อมไร้ท่อ

โรคระบบต่อมไร้ท่อ

ขอบข่ายการบริการ

- โรคเบาหวาน บริการตรวจกลูโคสในกระแสเลือดและปัสสาวะ การตรวจหาฮอร์โมนที่เกี่ยวข้อง การวางแผนการรักษาโดยยาฉีดฮอร์โมนอินซูลิน ซึ่งสัตว์มีความจำเป็นต้องไดรับการดูแลอย่างใกล้ชิด

- โรคการทำงานของต่อมหมวกไตที่มากเกินหรือบกพร่องในสุนัขแก่

(Cushing’s syndrome, Addison Disease)

- โรคของต่อมไทรอยด์ (Hypothyriodism, Hyperthyroidism)