โรคหัวใจและทรวงอก

โรคหัวใจและทรวงอก

ขอบข่ายการบริการ

ให้บริการตรวจรักษา โรคกล้ามเนื้อหัวใจเสื่อม หัวใจขยายขนาด โรคลิ้นหัวใจเสื่อม

หรือโรคหนอนพยาธิหัวใจ มักเป็นปัญหาหลัก โดยมีขอบข่ายการให้บริการ ดังนี้

- การตรวจวินิจฉัยจากตัวอย่างเลือด หรือน้ำเลือด โดยชุดตรวจสอบสำเร็จรูป

- การถ่ายภาพเอ็กซเรย์ของหัวใจ โดยระบบคอมพิวเตอร์

- การตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าของหัวใจ

- การตรวจวัดความดันเลือด